Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Odvádět odvody i za dobu, kdy zaměstnanec bude doma, nedává smysl. Česká mutace kurzarbeitu by také primárně neměla podporovat přechod zaměstnance k jinému zaměstnavateli
18.09.2020

Hospodářská komora vládě: Kurzarbeit podnikatelé vítají, sporné body by ale měla vláda přehodnotit
18.09.2020

Africký mor prasat je již ve třech ze čtyř zemí sousedících s ČR
18.09.2020

Ocenění Regionální potravina si převzalo sedm producentů z Pardubického kraje
18.09.2020

Ctpp >


Rozhodnutí Soudního dvora EU: organismy získané mutagenezí jsou GMO
Datum: 30.07.2018
tisková zpráva Soudního dvora
‎26. ‎července ‎2018, ‏‎0:00:00Přejít k úplnému článku

 

Dlouho očekávané rozhodnutí Soudního dvora EU (SD) k novým genovým technikám uspokojilo jen odpůrce GMO. Pro průmysl a výzkum přináší místo podpory inovací jen další překážky, náklady a administrativu.

SD se zabýval otázkou aplikace předpisů o geneticky modifikovaných organismech (především směrnice 2001/18/ES) na zemědělské plodiny získané mutagenezí. Mutagenezi definoval jako soubor technik, které umožňují změny v genomu živých organismů, aniž by do nich byla vložena cizí DNA.

SD se ve svém rozhodnutí ze dne 25. července 2018 neřídil stanoviskem generálního advokáta, o kterém jsme psali zde (Mutageneze u soudního dvora EU). Soudci se s generálním advokátem shodli pouze v tom, že organismy získané mutagenezí jsou geneticky modifikovanými organismy. SD rozhodl, že organismy získané novými technikami mutageneze (editací genů, technikami jako je CRISPR aj.) mohou představovat obdobné riziko jako použití transgenoze, a že tudíž výsledné organismy spadají pod předpisy o GMO. To znamená, že nakládání s nimi musí být povoleno na základě hodnocení rizika, po uvedení na trh musí být označovány atd. Naopak, podle výroku SD jsou z působnosti směrnice o GMO vyňaty organismy získané „tradičními“, dlouhodobě používanými postupy mutageneze pomocí radiace nebo chemických látek. Je na rozhodnutí jednotlivých členských států, zda budou použití těchto „tradičně“ získaných mutantů nějak regulovat. Případné národní předpisy musí být ovšem v souladu se zásadou volného pohybu zboží v EU.

SD je nejvyšší instancí ve výkladu práva EU, tudíž vydané rozhodnutí bude mít dalekosáhlý dopad na konkurenceschopnost zemědělství a perspektivy výzkumu v celé Unii.

 

Zdroj: tisková zpráva SD

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-07/cp180111en.pdf