Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vladimír Dlouhý: Podmínky pro podnikání se zhoršily kvůli odborářům, kterým vláda vyhoví ve všem, o co si řeknou. Doplácí na to zaměstnavatelé i jejich zaměstnanci
23.05.2019

Povinnosti podnikatelů vůči státu ode dneška spravuje Právní elektronický systém
23.05.2019

Projekt SVS pro předškoláky bude pokračovat i v roce 2019
23.05.2019

Dietární zdroje vitaminu D v české populaci (4-90 let)
23.05.2019

Ctpp >


Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2014
Datum: 09.09.2015
Bezpečnost potravin

Úroveň kontaminace potravin a krmiv cizorodými látkami v České republice je nízká 

Takový je závěr plynoucí z právě publikované Zprávy o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2014. Každoroční monitorování cizorodých látek (MCL) zahrnuje sledování možné kontaminace potravin, krmiv a surovin určených k jejich výrobě. Výsledky sledování cizorodých látek v potravních řetězcích jsou využívány zejména k dlouhodobému sledování zatížení potravních řetězců těmito látkami v ČR, k hodnocení expozice obyvatel a pro hodnocení zdravotních rizik. Sledování cizorodých látek v potravinách a krmivech, stejně jako návazné sledování kontaminantů v surovinách nutných pro jejich výrobu a v složkách životního prostředí tyto suroviny ovlivňujících, plně přispívá ke snaze zajistit výrobu zdravotně nezávadných potravin, určených jak k domácí spotřebě, tak i na vývoz. 

V roce 2014 bylo Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) odebráno a analyzováno v rámci MCL 1 880 vzorků. U 11 vzorků bylo zjištěno překročení maximálního limitu (ML), což představuje z celkového počtu odebraných vzorků 0,6 % nevyhovujících – jednalo se o nadlimitní nálezy polycyklických aromatických uhlovodíků (uzené šproty, dýňový olej), mykotoxinů (kukuřice k přímé spotřebě), 3-monochlorpropandiolu (sójová omáčka), morfinových alkaloidů (mák) a pesticidů (cibule, rajčata, pekingské zelí, liči, koření). Z dlouhodobého hlediska lze konstatovat, že za poslední čtyři roky došlo k významnému snížení počtu potravin, které překročily maximální limit (v roce 2011 bylo zjištěno 1,23 % nevyhovujících výrobků, v roce 2014 se jednalo o 0,59 % nevyhovujících výrobků). 

Státní veterinární správou (SVS) v rámci MCL bylo provedeno celkem 71 471 vyšetření, 118 vzorků bylo nadlimitních (0,17 %). Celkově lze hodnotit zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného původu z pohledu obsahu cizorodých látek jako příznivou. Z trendových grafů za předchozích více než 20 let je patrné, že průměrný obsah většiny sledovaných cizorodých látek je hluboko pod přípustnými hygienickými limity a má snižující se nebo setrvalou tendenci. Podstatná jsou zjištění reziduí veterinárních léčiv (zvláště zakázaných), reziduí povolených léčiv u prasat a skotu a zakázaných barviv používaných k léčení nebo prevenci u chovaných ryb, zvláště pstruhů. Opět se objevily záchyty PCB ve tkáních zvířat jako důsledek stále trvající kontaminace životního prostředí zvířat (staré nátěry stájí). U krmiv je stále na prvním místě problematika křížové kontaminace antikokcidiky. 

Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) bylo odebráno a analyzováno v rámci MCL celkem 1038 vzorků krmiv, 31 vzorků bylo nevyhovujících zejména z hlediska nedodržení deklarace obsahu sodíku a draslíku u krmné suroviny glycerin. V rámci analytických činností bylo provedeno celkem 18 333 stanovení sledovaných parametrů, z toho nevyhovujících bylo 47 výsledků stanovení analytů - nejčastěji nevyhověl obsah zinku a hořčíku, sodíku a draslíku.

- See more at: http://www.bezpecnostpotravin.cz/zprava-o-vysledcich-sledovani-a-vyhodnocovani-cizorodych-latek-v-potravnich-retezcich-v-rezortu-zemedelstvi-v-roce-2014.aspx#sthash.PU6Dvlri.dpuf