Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Doporučení pražských hygieniků k provozu předškolních zařízení vzhledem k nastaveným preventivním opatřením infekce covid-19
29.05.2020

EU plánuje revizi legislativy pro dopravu zvířat
29.05.2020

Dopad pandemie COVID-19 na potravinový systém
29.05.2020

COVID-19 epidemic - Cancellation of BTSF Activities
29.05.2020

Ctpp >


Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR za leden až září 2015
Datum: 19.11.2015
Ministerstvo zemědělství ČR

Český statistický úřad zveřejnil 6. listopadu 2015 první předběžná data o zahraničním obchodě za září 2015.

Obrat českého agrárního zahraničního obchodu (AZO) se v prvních třech čtvrtletích roku 2015 vzhledem ke stejnému období roku 2014 zvýšil o 9,3 %. Český agrární vývoz vzrostl meziročně o 10,8 %, zatímco dovoz se zvýšil jen o 7,9 %.

Vzhledem k vyšší hodnotě přírůstku na straně vývozu nežli dovozu se v lednu až září 2015 meziročně zmenšil schodek českého AZO o jednu pětinu na 10,8 mld. Kč. Stupeň krytí dovozu vývozem se ve stejné době zlepšil o 2,4 p. b. na 93,1 %. Zlepšení bilance však nastalo pouze v agrárním obchodě s vnitrounijními zeměmi, kde došlo ke změně netto-dovozu na neobvyklý netto-vývoz (z -3,7 mld. Kč na 932,7 mil. Kč), zatímco v AZO s mimounijními zeměmi se záporná bilance prohloubila (o 1,9 mld. Kč na nadprůměrných 11,8 mld. Kč).

Podíl agrárního zboží v celkovém českém vývozu a dovozu se nepatrně meziročně zvýšil, a to o 0,2 p. b. na 5,1 %, resp. o 0,1 p. b. na 6,3 %.

Nejvíce vyváženými komoditami z ČR byly v prvních třech čtvrtletích roku 2015 cigarety, pšenice, řepkový olej, přípravky k výživě zvířat, káva, pekařské zboží (slazené a neslazené pečivo, sušenky, oplatky apod.), nezahuštěné mléko (z velké části surové[1]), potravinové přípravky[2],čokoláda a kakaové přípravky, semena řepky, pivo, limonády, sýry(vč. tvarohu), živý skot, cukrovinky bez kakaa, cukr, slad, masné přípravky a konzervy, živá drůbež, sušené mléko a smetana, uzenky a salámy, ječmen řepkové pokrutiny.

Mezi nejvíce dovážené komodity do ČR patřily naopak v lednu až září 2015vepřové maso, káva, čokoláda a kakaové přípravky, pekařské zboží, sýry, potravinové přípravky, přípravky používané k výživě zvířat, drůbeží maso (vč. drobů), cigarety, limonády, sójové pokrutiny, víno, řepkový olej, lihoviny, banány, hovězí maso, citrusové plody, rajčata, přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo mléka (vč. dětské výživy a směsí pro výrobu pečiva), výtažky a koncentráty z kávy, konzervované ovoce tabák.

Většina agrárního zboží je ČR vyvážena a dovážena do/z EU. Podíl celé Unie na celkovém českém agrárním exportu se v prvních třech čtvrtletích roku 2015 meziročně nezměnil a činil 91,6 %. O něco nižší podíl na straně dovozu se za stejné období snížil na 84,7 %, což je vzhledem k posledním letům podprůměrná hodnota. V rámci vnitrounijního obchodu se na straně vývozu mírně zvýšil podíl původních členů, zatímco zastoupení nových členských zemí se snížilo. V případě dovozu tomu bylo naopak.

Nejvýznamnějšími odběrateli agrárního zboží z ČR zůstaly v prvních třech čtvrtletích roku 2015 Slovensko, Německo, Polsko, Itálie a Rakousko. V rámci mimounijních zemí se vyváželo nadále především do Ruska, avšak hodnota exportu do této země, stejně jako na Ukrajinu, poklesla (o 23 %, resp. o 31 %). K nejvýraznějšímu meziročnímu nárůstu hodnoty českého agrárního vývozu došlo u Německa (o 2,6 mld. Kč), Slovenska (o 2,3 mld. Kč), Polska (o 1,9 mld. Kč) a Belgie (o 1,4 mld. Kč).[3]

Hlavními dodavateli agrárního zboží do ČR byly v lednu až září 2015Německo Polsko, dále Nizozemsko, Slovensko, Itálie a Španělsko.Z mimounijních zemí mají dlouhodobě nejvýznamnější podíly Brazílie, Čína, USA a Turecko. Nejvýrazněji v prvních třech čtvrtletích sledovaného roku meziročně vzrostla hodnota dovozu z Polska (o 5,0 mld. Kč), Nizozemska (o 1,5 mld. Kč) a Itálie (o 1,1 mld. Kč).

Bilanční schodek se ve sledovaném období zhoršil zejména v českém agrárním obchodě s Polskem (u kávy, cigaret, řepkového oleje, a dále u drůbežího a vepřového masa), s Nizozemskem (u ostatních tabákových výrobků[4], řezaných květin a semen řepky), s Brazílií (u drůbežího masa a kávy) a se Španělskem (u vepřového masa a citrusů), tj. se zeměmi, které patří k hlavním netto-dodavatelům agrárního zboží do ČR. Dále pak došlo k meziročnímu poklesu netto-vývozu do Ruska (zejména piva, které není předmětem embarga, a dále sýrů, ale i dalších mléčných výrobků, které se do něj vyvážet nesmějí).

Naopak meziroční zlepšení zaznamenala v prvních třech čtvrtletích roku 2015 pasivní bilance obchodu s Německem (o 2,9 mld. Kč) a s Belgií (o 1,5 mld. Kč). Mimo to se také zvýšila aktivní bilance s naším hlavním odběratelem agrárních výrobků - Slovenskem (o 2,5 mld. Kč).

V komoditním pohledu došlo v lednu až září 2015 především k meziročnímu navýšení bilančního schodku v obchodě s drůbežím masem, a dále s citrusovým (ale i jiným) ovocem a kávou, k čemuž zvláště u ovoce a kávy přispěly vyšší dovozní ceny. Mimo to zaznamenala ČR pokles netto-vývozu surového mléka (zejména do Německa, které je jeho hlavním odběratelem) a zahuštěného mléka a smetany (zvláště do některých mimounijních zemí). Velký vliv na to měla nižší hodnota vývozů způsobená poklesem cen, neboť exportované množství se naopak zvýšilo. V případě surového mléka došlo rovněž k prudkému nárůstu dovozu (zejména ze Slovenska a Polska), který je však v porovnání s vývozem nadále mnohem nižší. Výrazné bylo rovněž ve sledovaném období snížení netto-exportu vlivem menšího vývozu homogenizovaných potravinových směsí (zejména do Itálie).

Nicméně nepříznivý vývoj v obchodě s masem, mlékem a ovocem byl převážen nárůstem aktivní obchodní bilance u cigaret, semen řepky, ječmene, potravinových přípravků a pšenice. V případě obilovin a řepky se projevila především meziročně vyšší hodnota vývozu do Německa a u potravinových přípravků na Slovensko.

Graf 1 – Vývoj bilance AZO ČR v letech 2009 až 2015 podle čtvrtletí (mld. Kč)

Pozn.: EU 15 – původní členové EU, EU 13 – noví členové EU (od 2004), TZ - třetí země, tj. mimounijní země.
Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, listopad 2015, výpočet ÚZEI

Tabulka – Vývoj AZO ČR v lednu až září 2010 až 2015 (mil. Kč)

UkazatelI.-IX. 2010I.-IX. 2011I.-IX. 2012I.-IX. 2013I.- X. 2014I.-IX. 2015
Obrat AZO 179,7 200,4 233,3 249,3 279,1 304,9
Agrární vývoz 77,2 86,3 108,0 116,6 132,8 147,0
Agrární dovoz 102,4 114,0 125,3 132,7 146,3 157,9
Saldo AZO -25,2 -27,7 -17,3 -16,2 -13,6 -10,8
Stupeň krytí dovozu vývozem (%) 75,4 75,7 86,2 87,8 90,7 93,1
Podíl salda na vývozu (%) -32,7 -32,0 -16,0 -13,9 -10,2 -7,4
Podíl obratu AZO na obratu celkového ZO (%) 5,0 4,9 5,3 5,7 5,5 5,7
Podíl agrárního vývozu na celkovém vývozu (%) 4,2 4,1 4,7 5,0 4,9 5,1
Podíl agrárního dovozu na celkovém dovozu (%) 5,8 5,7 6,1 6,5 6,2 6,3

Pozn.: Agrární zboží je vymezené kapitolami 01 až 24 celního sazebníku.
Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, listopad 2015

Tabulka – Vývoj AZO ČR v letech 2009 až 2014 (mld. Kč)

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Obrat AZO 236 245 277 321 345 380
Agrární vývoz 102 105 120 148 161 180
Agrární dovoz 134 140 157 173 184 200
Saldo AZO -32 -35 -37 -25 -23 -20
Stupeň krytí dovozu vývozem (%) 76,1 75,0 76,4 85,5 87,5 90,0
Podíl salda na vývozu (%) -31,4 -33,3 -30,8 -16,9 -14,3 -11,1
Podíl obratu AZO na obratu celkového ZO (%) 5,7 5,0 5,0 5,5 5,8 5,6
Podíl agrárního vývozu na celkovém vývozu (%) 4,8 4,1 4,2 4,8 5,1 5,0
Podíl agrárního dovozu na celkovém dovozu (%) 6,8 5,8 5,9 6,3 6,5 6,2

Pozn.: Agrární zboží je vymezené kapitolami 01 až 24 celního sazebníku.
Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, listopad 2015

Graf 2 – Vývoj hodnoty vývozu agrárního zboží z ČR v letech 2010 až 2015* podle čtvrtletí (mld. Kč)

* pouze za leden až září, Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, listopad 2015

Graf 3 – Vývoj hodnoty dovozu agrárního zboží do ČR v letech 2010 až 2015* podle čtvrtletí (mld. Kč)

* pouze za leden až září, Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, listopad 2015

Údaje o zahraničním obchodu za září 2015 zveřejnil Český statistický úřad dne 6. listopadu 2015. Data za leden až září 2015 jsou předběžná, údaje za předchozí období jsou již definitivní.

Materiál zpracoval odbor 19120 na základě aktuálních statistických údajů ČSÚ a podkladů ÚZEI (TÚ č. 16/2015).

Podrobnější data o agrárním zahraničním obchodě za leden až září 2015 naleznete v příloze.

Dne 13. listopadu 2015

 


[1] Surové mléko vymezeno přibližně položkou celního sazebníku KN 0401 20 99.

[2] Potravinové přípravky jiné vymezené dle celního sazebníku HS 2106.

[3] Údaje v textu za celkový český agrární obchod s jednotlivými zeměmi uváděn s dopočty.

[4] položka KN 2403 99 90, kam patří tabákové výtažky a esence, drcený mletý tabák, předený, navoněný a kvašený brazilský tabák, lisovaný v povlaku do kulatého tvaru (Mangotes) a expandovaný tabák.

Přílohy