Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Další GM plodiny míří do EU
15.08.2018

Za vlny letních veder je zvlášť důležité dodržovat dostatečný pitný režim
15.08.2018

Více než půl tuny prošlých potravin ve skladu na Kladensku
15.08.2018

Stanovisko SVS ve věci možnosti výskytu AMP u vepřového masa z ČR
15.08.2018

Ctpp >


Nové potravinářské předpisy EU – červen 2018
Datum: 18.07.2018
Mgr. Jana Kubcová Beránková
Vydáno: 16.7.2018
Autor: Mgr. Jana Kubcová Beránková

 

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

 

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: 
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/06/direct-access.html?ojYear=2018


0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 2018/891/EU, kterým se pro rok 2018 stanoví rozpočtové stropy platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením 1307/2013/EU
OJ L 159, 22/06/2018, s. 21

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2018/821/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 3649) Text s významem pro EHP.
OJ L 137, 04/06/2018, s. 35
Prováděcí rozhodnutí 2018/834/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 3318) Text s významem pro EHP.
OJ L 140, 06/06/2018, s. 89
Prováděcí rozhodnutí 2018/835/EU o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Maďarsku (oznámeno pod číslem C(2018) 3319) Text s významem pro EHP.
OJ L 140, 06/06/2018, s. 104
Prováděcí nařízení 2018/878/EU, kterým se přijímá seznam členských států nebo částí jejich území, které splňují pravidla pro kategorizaci stanovená v čl. 2 odst. 2 a 3 nařízení 2018/772/EU, pokud jde o uplatňování preventivních zdravotních opatření pro tlumení infekce Echinococcus multilocularis u psů
OJ L 155, 19/06/2018, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2018/883/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 3942)
OJ L 155, 19/06/2018, s. 10
Prováděcí rozhodnutí 2018/894/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 4007)
OJ L 159, 22/06/2018, s. 37
Prováděcí rozhodnutí 2018/910/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 4060)
OJ L 161, 26/06/2018, s. 42
Prováděcí rozhodnutí 2018/911/EU, kterým se stanoví prozatímní ochranná opatření s cílem zabránit šíření moru malých přežvýkavců v Bulharsku (oznámeno pod číslem C(2018) 4071)
OJ L 161, 26/06/2018, s. 67

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2018/791/EU, kterým se mění nařízení 690/2008/ES, kterým se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení
OJ L 136, 01/06/2018, s. 1
Nařízení 2018/832/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyantraniliprol, cymoxanil, deltamethrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopikolid, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepikvat, metazachlor, propamokarb, propargit, pyrimethanil, sulfoxaflor a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchuText s významem pro EHP.
OJ L 140, 06/06/2018, s. 38
Prováděcí nařízení 2018/917/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek alfa-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalikarb, bifenazát, boscalid, bromoxynil, kaptan, karvon, chlorprofam, kyazofamid, desmedifam, dimethoát, dimethomorf, dikvat, ethefon, ethoprofos, etoxazol, famoxadon, fenamidon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanát, Gliocladium catenulatum kmen: J1446, isoxaflutol, metalaxyl-m, methiokarb, methoxyfenozid, metribuzin, milbemektin, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus kmen 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-methyl, propamokarb, prothiokonazol, pymetrozin a s-metolachlor
OJ L 163, 28/06/2018, s. 13
Prováděcí rozhodnutí 2018/927/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2015/789/EU o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2018) 3972)
OJ L 164, 29/06/2018, s. 49

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí rozhodnutí 2018/840/EU, kterým se stanoví seznam sledovaných látek pro monitorování v rámci celé Unie v oblasti vodní politiky podle směrnice 2008/105/ES a zrušuje prováděcí rozhodnutí 2015/495/EU (oznámeno pod číslem C(2018) 3362)
OJ L 141, 07/06/2018, s. 9

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Nařízení 2018/831/EU, kterým se mění nařízení 10/2011/EU o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinamiText s významem pro EHP.
OJ L 140, 06/06/2018, s. 35
Prováděcí rozhodnutí 2018/896/EU, kterým se stanoví metodika pro výpočet roční spotřeby lehkých plastových nákupních tašek a kterým se mění rozhodnutí 2005/270/ES (oznámeno pod číslem C(2018) 3736)
OJ L 160, 25/06/2018, s. 6

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení 2018/848/EU o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení 834/2007/ES
OJ L 150, 14/06/2018, s. 1

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 115/2017/EHP ze dne 13. června 2017, kterým se mění Protokol 3 k Dohodě o EHP o výrobcích uvedených v čl. 8 odst. 3 písm. b) Dohody [2018/808]
OJ L 142, 07/06/2018, s. 13
Oznámení o vstupu v platnost dohody mezi Evropskou unií a Islandem o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin
OJ L 146, 11/06/2018, s. 1
Oznámení o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty
OJ L 146, 11/06/2018, s. 1
Směrnice 2018/851/EU, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech
OJ L 150, 14/06/2018, s. 109
Směrnice 2018/852/EU, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech
OJ L 150, 14/06/2018, s. 141
Nařízení 2018/913/EU, kterým se mění nařízení 1388/2013/EU o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 162, 27/06/2018, s. 3
Nařízení 2018/914/EU, kterým se mění nařízení 1387/2013/EU o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 162, 27/06/2018, s. 8
Prováděcí nařízení 2018/920/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 180/2014/EU, pokud jde o některá ustanovení týkající se kontrol, oznamování a podávání výročních zpráv a změn programů POSEI
OJ L 164, 29/06/2018, s. 5
Prováděcí nařízení 2018/921/EU, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení 2016/1036/EU
OJ L 164, 29/06/2018, s. 14

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2018/919/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 164, 29/06/2018, s. 2

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 2018/823/EU o ukončení částečného prozatímního přezkumu vyrovnávacích opatření vztahujících se na dovoz některých pstruhů duhových pocházejících z Turecké republiky
OJ L 139, 05/06/2018, s. 14

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí rozhodnutí 2018/874/EU, kterým se stanoví, že dočasné pozastavení preferenční celní sazby podle článku 15 nařízení 20/2013/EU není vhodné pro dovoz banánů pocházejících z Nikaraguy
OJ L 152, 15/06/2018, s. 58

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA


Úřední věstník EU, 1. – 30. 6. 2018