Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Ruští biologové sekvenovali genom fuzária
23.10.2020

Nová metoda detekce geneticky editovaných plodin!?
23.10.2020

Paušální daň: Návrh Hospodářské komory zjednodušit živnostníkům život se stává realitou
23.10.2020

Komentář prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého k zákazu prodeje a uzavření provozoven
23.10.2020

Ctpp >


Evropská komise schválila ČR coby zemi prostou IBR
Datum: 09.10.2020

05.10.2020 | Evropská komise schválila Českou republiku jako zemi prostou infekční bovinní rinotracheitidy skotu (IBR). Při projednávání žádosti ČR o udělení statusu na jednání stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva (SCoPAFF) v minulém týdnu neuplatnila proti české žádosti zaslané letos v lednu do Bruselu námitky žádná z členských zemí.

<

V nejbližší době lze očekávat oficiální zveřejnění informace o udělení příznivého nákazového statusu ČR ve věstníku Evropské komise. O vymýcení IBR v chovech skotu usilovala ČR dlouhodobě. Získání statusu je významné zejména z hlediska zahraničního obchodu.

Národní ozdravovací program od IBR byl v ČR zahájen 1. 1. 2006. Bez výskytu této nákazy bylo tehdy v ČR pouze 19 % chovů skotu. Program byl ukončen po 11 letech k 31. 12. 2016. K tomuto datu bylo bez nákazy přes 99 % hospodářství, nákaza se vyskytovala jen v posledních několika chovech. Od roku 2017 pokračovalo ozdravování zbylých hospodářství prostřednictví mimořádných veterinárních opatření stanovovaných SVS individuálně pro jednotlivé farmy s výskytem nákazy. Jelikož k 17. 1. 2020 se v ČR již nenacházel žádný skot pozitivně testovaný na IBR, mohla ČR podat výše zmíněnou žádost.

„Zařazení ČR mezi země IBR prosté přináší výhody pro české chovatele skotu při vzájemném obchodování s ostatními zeměmi. Znamená jednak zvýšení záruk a usnadnění obchodování se skotem se zeměmi EU, které již status získaly (zejména Německo, Rakousko nebo Dánsko), ale i obecné zvýšení prestiže a postavení ČR z nákazového hlediska,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Příznivé mezinárodní statusy přinášejí tuzemským chovatelům také možnost získání výhodnějších podmínek při vývozu zvířat a živočišných produktů do třetích zemí. Na základě nově získaného statusu bude moci ČR zároveň po ostatních státech vyžadovat vyšší úroveň doplňkových záruk při dovozu skotu do ČR.

S čím už se u nás nesetkáte

Hlavním cílem činnosti SVS v oblasti zdraví zvířat je z dlouhodobého hlediska udržení dobré nákazové situace, ochrana území ČR před zavlečením nákaz, které by mohly znamenat riziko pro člověka (zoonóz), nebo pro zdraví zvířat a v případě výskytu těchto nákaz přijetí opatření k zamezení šíření těchto nákaz. 

Mezinárodní statusy, které uděluje členským státům Evropská komise nebo Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) jsou důležité zejména z hlediska zahraničního obchodu. V současné době má ČR status země prosté brucelózy skotu a malých přežvýkavců, tuberkulózy skotu, enzootické leukózy skotu, Aujeszkyho choroby prasat v chovech domácích prasat, klasického moru prasat, vztekliny, slintavky a kulhavky, moru malých přežvýkavců, afrického moru koní, infekční anémie lososovitých ryb, Newcastleské choroby drůbeže a rovněž udržení statusu země se zanedbatelným rizikem BSE (nemoci šílených krav).

IBR je specifické infekční onemocnění skotu, jehož původcem je herpesvirus typu 1 (BHV-1). Onemocnět mohou všechny kategorie skotu. IBR není přenosná na člověka, ani na jiné druhy zvířat. Virus negativně ovlivňuje plodnost skotu a zhoršuje jeho reprodukci, což přináší velmi nepříznivé ekonomické dopady. Klinicky se projevuje jako onemocnění respiračního nebo reprodukčního ústrojí. Virus IBR je schopen dlouhodobě přežívat v infikovaném zvířeti ve skryté (latentní) formě bez klinických příznaků onemocnění.