Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Další GM plodiny míří do EU
15.08.2018

Za vlny letních veder je zvlášť důležité dodržovat dostatečný pitný režim
15.08.2018

Více než půl tuny prošlých potravin ve skladu na Kladensku
15.08.2018

Stanovisko SVS ve věci možnosti výskytu AMP u vepřového masa z ČR
15.08.2018

Ctpp >

Základní informaceČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY

 

Potraviny a zdravý způsob života jsou hlavní náplní České technologické platformy pro potraviny.

 
Vizí České technologické platformy pro potraviny je účinná integrace strategicky zaměřeného, nadnárodního a koordinovaného výzkumu v oblasti výživy, potravinářských a spotřebitelských oborů a řízení potravinového řetězce. To by mělo přinést  inovované, nové a zlepšené potravinářské výrobky pro národní, regionální a globální trhy v souladu s potřebami a očekáváním spotřebitelů. Tyto výrobky budou mít společně s doporučenými změnami ve stravovacích návycích a životním stylu pozitivní dopad na veřejné zdraví a celkovou kvalitu života („aktivní stárnutí“). Takto zaměřené aktivity budou podporovat úspěšný a konkurenceschopný český agro-potravinářský průmysl, jehož globální obchodní řízení je založeno na ekonomickém růstu, transferu technologií, ekologické udržitelnosti a důvěře spotřebitelů.

Česká technologická platforma pro potraviny čítá v současnosti necelých 100 členů. Jsou jimi společnosti a instituce, které  mají vztah k potravinám a působí v celém průběhu potravinového řetězce – od zemědělství přes zpracovatelský průmysl, vysoké školy, výzkumné ústavy, dopravce, maloobchod až po spotřebitelské svazy. Prostřednictvím dohlížecího výboru je zajištěna účast státních a dozorových orgánů.

Hlavním cílem platformy je posílení konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu v rámci Společného trhu zvýšením jeho inovačních schopností, cestou lepšího stanovení cílů výzkumu a propojení mezi výzkumnými pracovišti a výrobními podniky. Dalšími prioritami je zlepšení komunikace se státní správou na jedné straně a spotřebitelskými organizacemi i spotřebitelem samotným na straně druhé. U státní správy je zájmem se více podílet na přípravě programů s dopadem na konkurenceschopnost podniků, u spotřebitele pak jeho výchova k odpovědnému výběru potravin s cílem posunu jeho preferencí k vyšší kvalitě, vhodnějším produktům z pohledu výživy a tuzemským výrobcům.

 

 

Řídící výbor:

Předsedou řídícího výboru je Ing. Pavel Kozel ze společnosti MADETA a.s., místopředsedou řídícího výboru pro vědu a výzkum je prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, a místopředsedou pro vnější vztahy a ETP je Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR. Členy 14-ti členného řídícího výboru jsou zpracovatelé (5), prvovýrobci (1), obchodníci (2), spotřebitelé (1) a věda a výzkum (5). 

 

 

Poradní skupina:

Předsedou 13-ti členné poradní skupiny, která odpovídá za komunikaci České technologické platformy pro potraviny se státními a dozorovými orgány, je Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství ČR.

 

 

Plán činnosti

 

Náplň činnosti jednotlivých priorit – projekty

 1. seznámit Radu vlády pro VaV s cíli České technologické potravinářské platformy pro potraviny a získat její podporu pro cíle platformy; 
 2. seznámit s ČTPP představitele MPO, jako koordinátora podpor ze strukturálních fondů a MŠMT, jako koordinátora podpory výzkumu, a zainteresované představitele na MZe, MZd a zajistit jejich podporu
 3. uplatnit vytčené vize, cíle a témata projektů do programu podpory výzkumu a podpory inovací ze strukturálních fondů;
 4. koncipovat komplexní výzkumné řešitelské týmy ze sféry potravinářství, zemědělství, zdravotnictví, obchodu a školství na základě současně jimi řešených výzkumných a aplikačních projektů.


Vytvořit Komunikační plán ČTPP

 1. zpracovat komunikační plán ČTPP v duchu schváleného plánu činnosti; 
 2. seznámit Radu vlády pro VaV s cíli ČTPP a získat její podporu pro cíle platformy;
 3. seznámit představitele SZIF, MZd, Mze, MPO a MŠMT s cíly komunikační strategie ČTPP a zajistit jejich podporu a spoluúčast na komunikačních projektech.


Technicko-administrativní kroky

 1. zabezpečit účast člena ČTP při jednáních rady vlády pro výzkum;
 2. zabezpečit účast minimálně  1 člena ČTP v  přípravných výborech a v hodnotitelských komisích  programu podpory inovací MPO;
 3. zabezpečit účast minimálně  1 člena v poradních orgánech MŠMT odboru programů podpory výzkumu;
 4. zabezpečit účast minimálně 1 člena v přípravných výborech a v hodnotitelských komisích  programů podpory výzkumu a přípravě vyhodnocování příslušných veřejných soutěží na léta 2007-2013 a dále pak 2009-2014; 
 5. zabezpečit rozšíření podporovaných témat programu MZe o komplexní témata ČTP. Za tímto účelem také spolupracovat s Akademií zemědělských věd, jako poradním orgánem ministra zemědělství ČR.


Mezinárodní zapojení ČTPP

 1. zapojení ČTPP do činnosti ETP Food for Life;
 2. zapojení ČTPP do evropských projektů – Truefood…;
 3. aktivní působení a prosazování českých zájmů v rámci CEI (Central European Initiative); 


Zajistit financování ČTPP a projekty jednotlivých priorit

 1. zajistit metodickou a organizační podporu pro členy ČTPP v oblasti získávání zdrojů z evropských a národních fondů a institucí pro zajištění cílů ČTPP.

 

Česká technologická platforma pro potraviny bude:

 1. podporovat udržitelný, úspěšný a konkurenceschopný český agro-potravinářský průmysl;
 2. zajišťovat širší zaměstnanost a podnikatelské příležitosti pro Českou republiku celou Evropu;
 3. zajišťovat, aby se zdravá volba stala snadnou volbou;
 4. poskytovat oporu regulaci a podporovat vytváření politiky na národní i regionální úrovni;
 5. přispívat k udržitelnému rozvoji v tuzemsku i v Evropě;
 6. rozšiřovat schopnost českého a evropského agro-potravinářského průmyslu vytvářet a využívat  tržní segmenty, které jsou méně citlivé na cenovou konkurenci;
 7. podporovat přístup „od farmy po vidličku“ přidávající hodnotu podél potravinového řetězce
 8. zajišťovat účinnou a udržitelnou interakci mezi všemi zainteresovanými stranami;
 9. prezentovat dobře definovaný Strategický plán výzkumu (SRA) pro inovační potravinářskou výrobu;
 10. nabízet plán implementace, který bude zahrnovat mobilizaci zdrojů na podporu   celoevropského výzkumu, školení, vzdělávání a šíření poznatků na bázi spolupráce;
 11. vytvářet u spotřebitelů větší důvěru v potraviny a potravinářské výrobky
 12. významně snižovat náklady na potraviny přispívající ke zlepšení zdraví populace
 13. rozšiřovat dlouhodobé pracovní příležitosti v rámci českého a evropského potravinářství.

 

Dále bude Česká technologická platforma pro potraviny:

 1. pořádat diskusní setkání s cílem dosáhnout společné vize ČTPP mezi širokou škálou zainteresovaných stran z agro-potravinářského průmyslu a souvisejících odvětví, agrochemického průmyslu, maloobchodu, výzkumných institucí, regulačních orgánů a spotřebitelských organizací. Tím se vytvoří účinná a udržitelná interakce mezi zainteresovanými stranami. Tato setkání budou pořádána na evropské úrovni i na národní úrovni pod záštitou ČTPP;
 2. zajišťovat schválení a plnění strategickému plánu výzkumu pro inovační výrobu potravin, scénáře popisujícího, jak lze realizovat tuto společnou vizi;
 3. vytvářet plán implementace, akčního plánu zavádějícího strategický plán výzkumu zahrnujícího mobilizaci zdrojů na podporu celoevropské výzkumné spolupráce, školení, vzdělávání a šíření. Tento dlouhodobý akční plán zahrnuje  veřejné a soukromé aktivity  na poli výzkumu a vývoje, školení, výuky, budování kapacit, řízení inovací a požadovaných zařízení;
 4. vytvářet komunikační plán zahrnující ucelenou komunikaci všech zainteresovaných členů i nečlenů platformy (instituce, firmy apod.) se spotřebiteli s cílem sjednocení poselství a doporučení pro spotřebitele;
 5. provádět výzkum navrhovaný a upřednostňovaný stranami zainteresovanými na této platformě (využívání sdílené excelence evropských odborníků) po zajištění výdajů na výzkum a vývoj od průmyslu, EK a národních vlád. Tento výzkum zvýší důvěru v zásobování potravinami mezi evropskými spotřebiteli, sníží národní a regionální výdaje na zdravotnictví, přispěje k výrobě potravin, která je ekonomicky, ekologicky i sociálně udržitelná;
 6. zabezpečovat participaci platformy na schvalovacích, administrativních a rozhodovacích procesech spojených s podporou podnikání a výzkumu poskytovanou státními a jinými institucemi.