Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Konference Potraviny, zdraví a výživa Podtitul: Obohacování potravin – cesta ke zdraví?
26.03.2020

Nový vyhledávač informací pro editaci genomu
26.03.2020

SOVAK: Koronavirus a pitná voda
26.03.2020

Hlášení v systému RASFF: 11. týden 2020
26.03.2020

Ctpp >


2. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Rybářství 2014 - 2020
Datum: 02.12.2015
Agrární komora ČR

Druhé zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 se konalo v budově Ministerstva zemědělství dne 18. listopadu 2015. Jednání se účastnili členové Monitorovacího výboru, hosté a zástupkyně Evropské komise.

Na úvodu jednání byl schválen aktualizovaný Statut a Jednací řád Monitorovacího výboru. Dále byl schválen Strategický realizační plán, který zahrnuje harmonogram výzev, predikce čerpání a predikce plnění hodnot indikátorů OP Rybářství.

Stěžejním bodem programu byla Hodnotící kritéria a způsobilé výdaje pro opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr b) Diverzifikace akvakultury, opatření 2.3. Podpora nových chovatelů, opatření 3.1. Shromažďování údajů, opatření 3.2. Sledovatelnost produktů, opatření 5.1. Plány produkce, opatření 5.2. Uvádění produktů na trh, záměr a) Vytváření organizace producentů a opatření 5.2. Uvádění produktů na trh, záměr b) Propagační kampaně. Hodnotící kritéria byla pro všechna opatření schválena.

Členům byl představen Roční komunikační plán na rok 2016 a Evaluační plán OP Rybářství. Oba představené dokumenty byly schváleny v předneseném znění.

Členové byli zároveň seznámeni s aktuálním stavem naplňování předběžných podmínek a s plánem realizace projektů Technické pomoci OP Rybářství.