Česká informační agentura životního prostředí pořádá za podpory Ministerstva životního prostředí a pod záštitou Technologické agentury ČR tentokrát třídenní konferenci Životní prostředí – prostředí pro život jako odborné setkání s cílem vytvořit prostor pro širší diskusi o otázkách souvisejících s aktuálními výzvami životního prostředí v národním i globálním kontextu. Konference se uskuteční ve dnech 12. až 14. září 2022 v Ballingově sále Národní technické knihovny v Praze.

CENIA nabízí tuto platformu primárně výzkumným týmům, které se podílejí na řešení projektů programu Prostředí pro život, jehož poskytovatelem a realizátorem je Technologická agentura ČR, ale rádi uvítáme i zástupce projektových týmů z jiných programů, jejichž zaměření je v souladu s prioritami tohoto programu i naší konference:

  • odpadové a oběhové hospodářství,
  • ochrana vody, půdy, horninového prostředí a dalších přírodních zdrojů včetně jejich udržitelného využívání,
  • biodiverzita, ochrana přírody a krajiny,
  • ochrana klimatu a adaptace na změny a zlepšení kvality ovzduší,
  • nástroje ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje,
  • resilience měst a obcí vůči dopadům krizových situací antropogenního i přírodního původu.

První den konference, pondělí 12. září, poskytne prostor pro prezentaci dílčích výstupů projektu Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost (CEVOOH), který je podpořen z programu Prostředí pro život. Projekt CEVOOH se zaměřuje na provádění výzkumu v tematických oblastech souvisejících s přechodem České republiky z lineárního na cirkulární hospodářský model. Hlavními tematickými oblastmi, kterými se Centrum v rámci své činnosti zabývá, jsou odpadové a oběhové hospodářství, monitoring a rozvoj nových monitorovacích nástrojů sledování přechodu k oběhovému hospodářství, včetně vývoje nových indikátorů, analýza životního cyklu výrobků, ekodesign, problematika kontaminace prostředí z hlediska technologií, nově se vyskytujících polutantů, využití nových metod a přístupů k identifikaci a odstranění znečištění, např. prostřednictvím dálkového průzkumu Země. Neopominutelným tématem je také oblast environmentální bezpečnosti, prevence závažných havárií, a tím související témata kybernetické bezpečnosti a společenské přijatelnosti environmentálně a technologicky podmíněných. Centrum poskytuje Ministerstvu životního prostředí, dalším resortům, odborným platformám a dalším subjektům, výsledky výzkumu a expertní podporu při tvorbě politik, strategií a regulací.

Druhý den konference, úterý 13. září, se zaměří především na prezentaci záměrů a výstupů dalších projektů podpořených z programu Ministerstva životního prostředí na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život. Zařazení dalších projektů z jiných programů, které jsou v souladu s prioritami konference, posoudí programový výbor konference.

Třetí den konference, středa 14. září, bude věnován otázkám společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje a její odborný obsah bude rámován strategickým dokumentem Zelená dohoda pro Evropu (The European Green Deal).

Program a další organizační podrobnosti akce budeme dále upřesňovat na webových stránkách a na facebookovém profilu.

Těšíme se na setkání s vámi a podnětnou diskuzi.