https://bezpecnostpotravin.cz/dne-7-cervna-se-slavi-svetovy-den-bezpecnosti-potravin/

Vydáno: 7. 6. 2024
Autor: Odbor bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství
https://bezpecnostpotravin.cz/files/2024/05/WFoodSafetyDay_2024_lista-300x209.jpg 300w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2024/05/WFoodSafetyDay_2024_lista-768x535.jpg 768w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2024/05/WFoodSafetyDay_2024_lista.jpg 1075w" alt="" width="1024" height="713" class="wp-image-53551" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom; color: var(--gov-color-brown);" loading="lazy" decoding="async" />

V letošním roce slavíme již šestý ročník Světového dne bezpečnosti potravin (World Food Safety Day – WFSD), jehož cílem je opět přilákat pozornost a inspirovat k opatřením a akcím pro prevenci, odhalování a zvládání rizik souvisejících s potravinami; a přispívat tak k zajišťování bezpečných potravin a lidskému zdraví.

Aktivity ke Světovému dni bezpečnosti potravin připravují Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů (FAO) a Světová zdravotnická organizace (WHO).

Bezpečné potraviny jsou jedním z nejdůležitějších předpokladů a garantů dobrého a kvalitního zdraví.

Když jídlo není bezpečné, lidé z něj ani nemohou využít živiny, které potřebují pro své zdraví a aby mohli kvalitně žít, vzdělávat se nebo pracovat.

Každoročně na celém světě onemocní více než 600 milionů lidí a 420 000 lidí zemře po konzumaci kontaminovaných potravin. Těmto nemocem a úmrtím lze do značné míry předcházet, pokud je bezpečnost potravin prioritou v celém potravinovém řetězci, od výrobce až po spotřebitele. To znamená, že bez ohledu na to, jaká je vaše role v potravinovém řetězci, vždy máte důležitou úlohu při zajišťování bezpečnosti potravin. Bezpečnost potravin je záležitostí každého z nás.

Každý desátý člověk na celém světě onemocní každý rok kontaminovanými potravinami. Bezpečnost potravin se řeší celosvětově, a ve všech zemích. Více než 200 druhů nemocí je způsobeno konzumací potravin kontaminovaných bakteriemi, viry, parazity nebo chemickými látkami, jako jsou těžké kovy. Děti do 5 let tvoří 9 % populace, ale nesou 40 % zátěže způsobené alimentárními chorobami a jsou vystaveny vyššímu riziku podvýživy a úmrtnosti kvůli nebezpečným potravinám.

https://bezpecnostpotravin.cz/files/2024/06/WFSD_2024_Facts-300x211.jpg 300w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2024/06/WFSD_2024_Facts-768x540.jpg 768w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2024/06/WFSD_2024_Facts.jpg 1117w" alt="" width="1024" height="720" class="wp-image-53939" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom;" loading="lazy" decoding="async" />

Incidenty týkající se bezpečnosti potravin nejsou způsobeny pouze nemocemi přenášenými potravinami. Incidenty mohou být způsobeny i neočekávanou událostí, která může vést ke kontaminaci potravin nebo způsobit selhání kontrol bezpečnosti potravin, například výpadkem proudu nebo záplavami.

Úkolem Světového dne bezpečnosti potravin je seznamovat veřejnost s problematikou bezpečnosti potravin, demonstrovat, jak předcházet nemocem z potravin, zlepšovat spolupráci při zajištění bezpečnosti potravin napříč odvětvími, prvovýrobou, výrobou, prodejci, státními a kontrolními organizacemi a spotřebiteli; a hledat a podporovat nová řešení a způsoby, jak zajistit větší bezpečnost potravin.

Každý rok se vyhlašují nová dílčí témata a cíle, například sloganem a dílčím tématem pro rok 2022 bylo „Bezpečnější potraviny, lepší zdraví“ a v roce 2023 „Potravinové normy zachraňují životy“.

Tématem pro rok 2024 je slogan „Bezpečnost potravin: připravte se na neočekávané“.

U příležitosti Světového dne bezpečnosti potravin si připomínáme, že bezpečnost potravin je kolektivní odpovědností – každý od výrobců po spotřebitele musí sehrát svou roli. Jedině tak si můžeme být jisti, že jídlo na vašem talíři bude bezpečné.

Existují však výjimečné situace, kdy zasáhne neočekávaná událost a bezpečnost potravin může být ohrožena. Jste připraveni na neočekávané? Incidenty týkající se bezpečnosti potravin se mohou pohybovat od menších událostí až po velké mezinárodní krize, ať už se jedná o výpadek elektřiny v domácnosti, otravu jídlem v místní restauraci, dobrovolné stažení kontaminovaných produktů výrobcem, propuknutí nákazy z dovážených produktů nebo přírodní katastrofu.

Rizika v oblasti bezpečnost potravin neznají hranice. Ve stále propojenějších globálních dodávkách potravin se rizika, která představují nebezpečné potraviny, mohou z lokálního problému rychle vyvinout v mezinárodní nouzovou situaci.

Co lze tedy udělat, abychom byli připraveni řešit incidenty související s bezpečností potravin?

Vlády se mohou zavázat k vypracování nebo aktualizaci národních plánů reakce na mimořádné události v oblasti bezpečnosti potravin, posílit národní systémy kontroly potravin, zvýšit dohled a koordinační kapacity, zlepšit komunikaci s potravinářskými podniky a širokou veřejností.

Potravinářské podniky mohou zlepšit plány řízení bezpečnosti potravin, sdílet „získané poznatky“, spolupracovat navzájem a zlepšit způsob, jakým komunikují se spotřebiteli.

Spotřebitelé mohou získat znalosti a vědomosti, jak nahlásit nebo reagovat na incident týkající se bezpečnosti potravin, jak pochopit důsledky neočekávané události ve své domácnosti a jak správně reagovat.

V roce 2004 Komise pro Codex Alimentarius revidovala „Zásady a směrnice pro výměnu informací v nouzových situacích v oblasti bezpečnosti potravin“ a doporučila členským státům, aby zvolily oficiální kontaktní místa pro výměnu informací během mezinárodních mimořádných událostí v oblasti bezpečnosti potravin. V reakci na to byla spuštěna síť mezinárodních úřadů pro bezpečnost potravin FAO/WHO (INFOSAN). Dnes je INFOSAN globální sítí 189 zemí s členy z národních úřadů pro bezpečnost potravin, řízenou společně FAO a WHO.

INFOSAN umožňuje rychlou výměnu informací během akcí týkajících se bezpečnosti potravin, což umožňuje implementaci opatření k řízení rizik k prevenci nemocí přenášených potravinami a k záchraně životů.

Bezpečnost potravin jako priorita

V České republice je bezpečnost potravin vnímána jako jedna z vládních priorit, což opakovaně konstatují usnesení vlády ke strategii bezpečnosti potravin. V roce 2021 byla usnesením vlády ČR ze dne 29. března 2021 č. 323 schválena Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030. Strategii dále podrobně rozpracovává Akční plán, schválený vládou ČR dne 16. března 2022. Pro Ministerstvo zemědělství je téma bezpečnosti potravin velmi důležité a neustále se jím zabývá ve spolupráci se svými partnery, především Ministerstvem zdravotnictví. V rámci úřadu je tato důležitá problematika řešena Sekcí potravinářství. Odbor bezpečnosti potravin odpovídá za řadu aktivit v oblastech posuzování a komunikace o riziku; a mimo jiné je kontaktním místem pro komunikaci s úřadem EFSA.

https://bezpecnostpotravin.cz/files/2024/06/Strategie_2030_titul-str._w-236x300.jpg 236w" alt="" width="593" height="753" class="wp-image-53953" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom; color: var(--gov-color-brown);" loading="lazy" decoding="async" />

Klíčová sdělení

  • Když se stane neočekávané, klíčová je připravenost. Národní plány reakce na mimořádné události v oblasti bezpečnosti potravin a posílené systémy dohledu jsou zásadní pro řízení událostí souvisejících s bezpečností potravin. Potravinářské podniky by měly mít zaveden plán řízení a reakce, který usnadní okamžitou akci v případě incidentu s bezpečností potravin.
  • Multisektorová spolupráce zajišťuje účinnou reakci. Sdílená odpovědnost za bezpečnost potravin vyžaduje spolupráci v otázkách, které se týkají nás všech – globálně, regionálně, celostátně i lokálně. Koordinovaný přístup napříč vládními agenturami, národními úřady a potravinářským průmyslem pomáhá minimalizovat dopad na veřejné zdraví.
  • Rychlá výměna informací zachraňuje životy. Rychlé a přesné sdílení informací mezi všemi relevantními partnery, včetně vládních agentur, služeb potravinářské inspekce, potravinářských podniků, laboratoří, mezinárodních organizací a dalších, pomáhá identifikovat povahu a původ událostí souvisejících s bezpečností potravin a zachraňuje životy.
  • Efektivní komunikace udržuje důvěru v zásobování potravinami. Poskytování přesných, otevřených a včasných informací zúčastněným stranám, včetně poskytovatelů zdravotní péče, médií a široké veřejnosti, pomáhá udržovat důvěru v zásobování potravinami a předchází dalším nemocem.
  • Plány řízení bezpečnosti potravin pomáhají chránit spotřebitele. Výrobci potravin, dovozci, distributoři a maloobchodníci by všichni měli mít vytvořené a pravidelně aktualizované plány řízení bezpečnosti potravin na ochranu veřejného zdraví.
  • Rozhodné kroky potravinářských provozovatelů jsou přínosem. Zástupci potravinářského průmyslu musí být připraveni zavést plány reakce na mimořádné události a související přístupy, včetně postupů pro stažení z trhu. Systémy sledovatelnosti jsou účinným nástrojem pro sledování potravin v potravinovém řetězci.

Autor: Odbor bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství