https://bezpecnostpotravin.cz/kampan-efsa-vysvetlujici-pojmy-nebezpeci-a-riziko-bezi-i-v-letosnim-roce/

Vydáno: 20. 6. 2024
Autor: KM EFSA
https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/09/zralok_riziko-300x128.jpg 300w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/09/zralok_riziko-1024x438.jpg 1024w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/09/zralok_riziko-768x328.jpg 768w, https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/09/zralok_riziko-1536x656.jpg 1536w" alt="" width="1856" height="793" class="wp-image-46292" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom;" loading="lazy" decoding="async" />
Ilustrace: zdroj EFSA

I v letošním roce se Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) snaží v rámci vzdělávací minikampaně veřejnosti vysvětlit rozdíl mezi pojmy nebezpečí a riziko.

Pojmy nebezpečí a riziko se používají v řadě oborů a odvětví – bezpečnosti při práci, při zacházení s chemikáliemi, a také v oblasti bezpečnosti potravin. 

Nebezpečí (Hazard) je obecně vlastnost látky nebo jevu, děje či faktoru způsobit neočekávaný negativní jev. Jde o latentní vlastnost objektu, která může ohrozit zdraví a životy lidí, způsobit materiální škody anebo poškodit životní prostředí. Je to často vlastnost „vrozená“ (daný subjekt jí nelze zbavit), projeví se však pouze tehdy, je-li člověk jejímu vlivu vystaven (exponován).

Riziko (Risk) je obecně pravděpodobnost výskytu nežádoucí události s nežádoucími následky; tedy pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde během určité doby nebo za určitých okolností. Riziko lze chápat jako kombinaci pravděpodobnosti vzniku negativního jevu a jeho následku.

Nebezpečí a riziko jsou základními pojmy v rámci hodnocení bezpečnosti potravin a jsou laickou veřejností ne vždy zcela správně chápány. Jde o různé, i když vzájemně propojené pojmy, avšak v běžné řeči jsou tato dvě slova často používána jako synonyma. To vede ke zmatku v jejich pravém významu, ať už u široké veřejnosti či odbornějších zainteresovaných stran. Následkem toho se pak vnímaná rizika nemusí vždy shodovat se skutečnými riziky, což dělá komunikaci o riziku v oblasti bezpečnosti potravin o to náročnější.

Pro účely bezpečnosti potravin jsou uvedené pojmy jasně definovány v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, čl. 3, bod 9. (rizikem se rozumí míra pravděpodobnosti nepříznivého účinku na zdraví a závažnosti tohoto účinku, vyplývající z existence určitého nebezpečí) a bod 14. (nebezpečím se rozumí biologické, chemické nebo fyzikální činitele v potravinách nebo krmivech nebo stav potravin nebo krmiv, které mohou mít nepříznivý účinek na zdraví).

Evropský úřad pro bezpečnost potravin připravil informační a vzdělávací minikampaň zahrnující krátké animace vysvětlující pojmy nebezpečí a riziko v různých situacích a souvislostech. Tyto komunikační materiály mohou pomoci široké veřejnosti a dalším cílovým skupinám lépe porozumět rozdílu mezi těmito dvěma pojmy jednoduchým, objektivním a snadno vysvětlitelným způsobem.

Krátké animace vysvětlující pojmy „nebezpečí“ a „riziko“ v různých situacích v letním období:

Leták k minikampani EFSA Nebezpečí vs. Riziko:

https://bezpecnostpotravin.cz/files/2024/06/nebezpeci_riziko_2024-167x300.jpg 167w" alt="" width="511" height="917" class="wp-image-54224" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom;" loading="lazy" decoding="async" />

Sdílejte animace, podpořte vzdělávací a komunikační úsilí úřadu EFSA!

Více: Webové stránky úřadu EFSA s kampaní „Hazard vs. risk“ (videa, en)