https://bezpecnostpotravin.cz/nova-narizeni-eu-tykajici-se-kontaminujicich-latek-v-potravinach/

Vydáno: 17. 5. 2023
Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe

 

 

V Úředním věstníku Evropské unie byly v poslední době publikovány čtyři nařízení týkající se kontaminujících látek v potravinách.

Přehled nových nařízení týkajících se kontaminujících látek v potravinách:

 • Dne 24. 10. 2022 bylo publikováno Nařízení Komise (EU) 2022/2002, pokud jde o maximální limity dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v některých potravinách.
  Nařízení nově stanovuje maximální limity (ML) pro dioxiny a PCB s dioxinovým efektem v potravinách, jako je maso a masné výrobky z koz, koní, králíků, divokých prasat, pernaté zvěře a zvěřiny a játra koz, koní a pernaté zvěře, a rozšiřuje stávající ML pro slepičí vejce na všechna vejce drůbeže s výjimkou husích vajec. Pokud jde o ML pro kraby a krabům podobné korýše, tak ty se vztahují nejen na svalovinu z končetin, ale i na svalovinu břicha těchto korýšů. ML pro dioxiny a sumu dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v mléce a mléčných výrobcích se snižují.
  Datum použitelnosti nových ML je od 1. ledna 2023 a dané potraviny uvedené na trh v souladu s právními předpisy přede dnem 1. ledna 2023, mohou zůstat na trhu do data jejich minimální trvanlivosti nebo data spotřeby.

 • Dne 08. 12. 2022 bylo publikováno Nařízení Komise (EU) 2022/2388, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity perfluoralkylovaných látek v některých potravinách. Nařízení nově stanovuje maximální limity (ML) pro perfluoroktansulfonovou kyselinu (PFOS), perfluoroktanovou kyselinu (PFOA), kyselinu perfluornonanovou (PFNA), perfluorhexansulfonovou kyselinu (PFHxS) a pro jejich sumu. ML jsou stanoveny v potravinách jako jsou vejce, produkty rybolovu, korýši a mlži, maso a jedlé droby.
  Datum použitelnosti nových ML je od 1. ledna 2023 a dané potraviny uvedené na trh v souladu s právními předpisy přede dnem 1. ledna 2023, mohou zůstat na trhu do data jejich minimální trvanlivosti nebo data spotřeby.

 • Dne 06. 03. 2023 bylo publikováno Nařízení Komise (EU) 2023/465, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity arsenu v určitých potravinách.
  Nařízení snižuje ML pro arsen v nepředpařené omleté leštěné nebo bílé rýži a nově stanovuje ML pro některé další kategorie potravin, např. nealkoholické nápoje z rýže, rýžovou mouku, výživu pro kojence a malé děti, příkrmy pro kojence, sůl, nebo některé ovocné šťávy a nektary.
  Datum platnosti a zároveň použitelnosti ML je od 23. března 2023 a dané potraviny uvedené na trh v souladu s právními předpisy před tímto dnem, mohou zůstat na trhu do data jejich minimální trvanlivosti nebo data spotřeby.

 • Dne 05. 05. 2023 bylo publikováno Nařízení Komise (EU) 2023/915 o maximálních limitech některých kontaminujících látek v potravinách a o zrušení nařízení (ES) č. 1881/2006.
  Jedná se o nové nařízení, které ruší nařízení č. 1881/2006. Maximální limity (ML), které byly stanoveny nařízením č. 1881/2006 ve znění pozdějších předpisů, jsou v novém nařízení zachovány. Nové nařízení je oproti nařízení č. 1881/2006 přehlednější, čitelnější a srozumitelnější. Neobsahuje tolik poznámek pod čarou a ve větší míře se odkazuje na přílohu I nařízení č. 396/2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů, pokud jde o definice kategorií. Dále zakazuje chemickou detoxifikaci v rámci ošetření potravin, v případě kadmia rozšiřuje stávající výjimku platnou pro slad na všechny obiloviny používané k výrobě piva nebo destilátů, a to za podmínky, že se tyto zbytkové obiloviny neuvádějí na trh jako potravina. Co se týče ML pro polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) v instantní/rozpustné kávě, tak nové nařízení instantní/rozpustnou kávu vyjímá z působnosti ML pro prášky z potravin rostlinného původu pro přípravu nápojů a ML pro PAU ve výživě pro kojence a malé děti se vztahují na výrobky připravené k použití (uváděné na trh jako takové nebo rekonstituované podle pokynů výrobce). Nařízení nově stanoví také ML pro melamin v počáteční kojenecké výživě v tekuté formě. Přechodná opatření týkající se ML přejímaných tímto nařízením, jež jsou stále relevantní, se v nařízení č. 2023/915 zachovávají.
  Datum platnosti a zároveň použitelnosti nového nařízení č. 2023/915 je od 25. května 2023.