https://bezpecnostpotravin.cz/stav-hrabose-polniho-v-srpnu-2023/

Vydáno: 8. 9. 2023
Autor: ÚKZÚZ

 

Foto: Shutterstock

Výsledky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) potvrdily další nárůst hraboše polního v letních měsících. Populace neklesly ani po sklizni hlavních plodin a následné kultivaci polí. Z červencového celorepublikového průměru 542 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha) hodnoty stouply na 603 AVN/ha, což představuje 3násobek aktuálního prahu škodlivosti. Vysoce ohrožené jsou okresy v krajích Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský. Vysoké počty jsou dále zjišťovány i na Třebíčsku, Kolínsku nebo Ústeckoorlicku.

Polovina srpnových výstupů monitoringu zahrnovala pozorování ve víceletých kulturách, především v porostech krmných plodin, část pozorování byla provedena i v sadech a vinohradech. Druhá polovina pozorování proběhla v nesklizených polních plodinách na strništích nebo ve výdrolech sklizených plodin či v nových osevech řepky.  

Hodnoty výskytu v krmných a trvalých kulturách dosáhly v průměru 732 AVN/ha, což odpovídá 3,7násobku prahu škodlivosti, který pro letní období představuje hodnotu 200 AVN/ha. Tato čísla představují vysoké ohrožení pro krmné plodiny a mladé stromky ovocných dřevin.   

V nesklizených  jednoletých kulturách, i v nových osevech, se průměrné hodnoty populací pohybovaly na úrovni 423 AVN/ha, což odpovídá 2,1násobku prahu škodlivosti. Od července tak hodnota v těchto plodinách představuje více než trojnásobné navýšení populací.  

Škody hrabošem zjišťované už při sklizni obilovin dosahovaly různé úrovně (od několika jednotek až po desítky procent) v závislosti na lokalitě. V současnosti jsou patrné  škody na okrajích pozemků i plošná poškození v krmných plodinách, výdrolu řepky nebo obilninách, a to jak v oblastech Moravy, tak na Vysočině.  

Vysoce ohrožené jsou stále okresy Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje, kde jsou extrémní počty aktivních nor tj.  průměrné hodnoty 1639, 1293 a 1276 AVN/ha. Tyto  počty  byly inspektory ÚKZÚZ  zaznamenány nejen na strništích a výdrolech ozimých plodin, ale i na plochách s víceletými krmnými pícninami a vzcházejícími porosty meziplodin; hodnoty přesahovaly úroveň 2 000 AVN/ha (10násobek prahu škodlivosti).   

Na základě výše zmíněného byla po domluvě se SZIF umožněna pro zemědělce v ohrožených okresech výjimka ze závazných opatření ponechat plochy v ohrožených okresech bez osetí meziplodinou, případně po vysetí meziplodiny nebo ozimu použít přípravky na ochranu rostlin. Podrobnosti jsou zveřejněny na webu ÚKZÚZ.  

ÚKZÚZ nedoporučuje zemědělcům vysévat letní meziplodiny v  oblastech s vysokým výskytem hraboše.  V těchto  rizikových lokalitách doporučuje po zasetí ozimů chránit porosty aplikací rodenticidů a zvážit, zda jsou pro oblasti s nárůstem počtu hrabošů (tj. jižní a střední Morava, severozápadní Čechy, Polabí) vhodné technologie podplodin a krycích plodin, které podporují výskyt tohoto škůdce.   

Aktuální vývoj populací hraboše polního můžete sledovat na Rostlinolékařském portálu, měsíční souhrn z monitoringu tohoto škůdce zveřejňuje ÚKZÚZ na svém webu www.ukzuz.cz.   

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642 

Příloha
Grafy výskytu hraboše polního – srpen 2023, STÁHNOUT (pdf, 230 kB)

 

Zdroj: ÚKZÚZ