Priorita A. Potraviny a zdraví

Potraviny jsou zdrojem výživy člověka. Jejich složení, přijímané množství, kvalita a dále stravovací návyky a životní styl mají na zdraví člověka, významný vliv. Při optimální kombinaci těchto vlivů existují podmínky pro dobré zdraví člověka, ale disharmonie těchto vlivů může být závažnou příčinou nemocí. Je proto důležité chápat, jak si vybírat potraviny a jídelníček, který maximalizuje zdravotní přínosy. V průběhu lidského života se navíc nároky na výživu mění a jsou jiné i pro různý životní styl a pracovní i mimopracovní aktivity člověka, a jiné jsou pro zdravého a jiné pro nemocného jedince.

Předpokládá se, že výživa člověka se bude muset stále více optimalizovat podle speciálních požadavků jednotlivých věkových, pracovních a mimopracovních skupin obyvatel a především se bude přizpůsobovat i jednotlivým skupinám obyvatel s určitými zdravotními diagnózami, nebo skupinám obyvatel s predispozicemi k nim. Očekává se totiž navíc, že výskyt onemocnění souvisejících s životním stylem by mohl v příštích desetiletích stoupat. Což si by si vyžádalo kromě oslabení zdraví populace a tedy její výkonnosti i značné společenské finanční náklady spojené s léčením těchto chorob.

Tomuto trendu je nezbytné čelit. Nejefektivnějším způsobem by měla být prevence jejíž součásti by měla být zdravá a optimalizovaná výživa obsahující prvky s zdravotních benefitů.

Výzkum a vývoj potravin a výživy obyvatel by měl řešit stávající výživové a zdravotní problémy a hledat především cesty jak těmto problémům předcházet.

Navrhované výzkumné a vývojové projekty by měly tak pomáhat řešit palčivé výživové a zdravotní problémy české populace jako jsou například:

  1. nadměrný energetický příjem, který je rizikovým faktorem obezity a vzniku některých nádorových onemocnění
  2. vysoký příjem soli, který souvisí s vysokým krevním tlakem (hypertenzí) a rakovinou žaludku
  3. vysoká konzumace cukru, který má přímý opět vztah k výskytu obezity a tak zubního kazu
  4. nevhodná výživa obecně, která se podílí zejména na častém výskytu nemocí srdce a cév, zhoubných nádorů, zvyšuje riziko vzniku cukrovky, osteoporózy a zubního kazu.

ČR patří mezi země s nejvyšší mortalitou na kardiovaskulární choroby - úmrtnost na srdeční a cévní onemocnění je v ČR vyšší než ve většině zemí západní Evropy. Mezi nejčastějšími nádory, které lze pozitivně ovlivnit vhodnou skladbou stravy, patří nádory tlustého střeva a konečníku (v jejichž výskytu ČR zaujímá světové prvenství), prsu a žaludku.

V počtu výskytů obezity se ČR dostává mezi evropskými zeměmi rovněž na čelní místo. Z posledních průzkumů vyplývá, že přibližně 52% dospělé populace ČR se podle hodnot BMI pohybuje nad hranicí normální hmotnosti, z nichž 35 % spadá do kategorie nadváhy a 17 % je obézních.

Proto zdůrazňován význam primární prevence, přičemž výživa zaujímá mezi preventivními nástroji přední místo. Prostřednictvím cíleného ovlivňování výživových zvyklostí a podporou zdravého životního stylu lze nepříznivou zdravotní bilanci pozitivně usměrnit. Prevence zaměřená na změny ve stravovacích návycích a životním stylu, spolu s podporou pohybových aktivit, může mít pozitivní dopad na veřejné zdraví a výkonnost české populace, a celkovou kvalitu jejího života.

Cílený, kooperující potravinový výzkum umožní permanentně rozšiřovat poznání o potřebách optimální výživy člověka vyvíjet potřebné nové druhy potravin a pro ně nové technologické postupy.

Téma zahrnuje vývoj produktů příznivě preventivně ovlivňujících zdraví spotřebitele, zejména svými dietetickými vlastnostmi s preventivním vlivem na omezení výskytu některých onemocnění. Při jejich vývoji budou uplatňovány suroviny a technologické postupy , které budou využívat vlastností speciálních druhů mikroorganismů s probiotickými vlastnostmi, budou využívána probiotika a symbiotika, bude zajišťován v recepturách potřebný přísun minerálních látek především vápníků, vitaminů a stopových prvků, vlákniny a bude zajišťována dodávka vhodné tukové složky s vhodným spektrem, především nenasycených a esenciálních mastných kyselin, v bílkovinné složce se bude usilovat o optimalizaci příjmu aminokyselin opět především esenciálních a dalších vhodných nezbytných bioaktivních bílkovinných složek. Současně s řešením recepturálních a technologických otázek bude nutné rozvíjet analytické, chemické, mikrobiologické, fyzikální a další kombinované metody jako nástroje k posílení poznání o surovinách a produktech a nakonec i o způsobech jejich využití lidským organismem.

VIZE

Vzhledem k změně stylu života lidí vlivem civilizačních jevům došlo a dochází u obyvatel ČR ke zvýšenému výskytu určitých tzv. „civilizačních chorob“. Pozitivní změny ve výživě, stravovacích zvyklostech a v životním stylu obyvatel na základě výsledků cíleného a koordinovaného výzkumu a vývoje především ze sfér zemědělství, potravinářství, zdravotnictví a školství sehrají významnou pozitivní roli. Výzkumem a vývojem nových druhů výrobků se zdravotním benefitem, funkčních potravin a výrobků pro potřeby skupin zdravé populace a skupin populace ohrožených a postižených civilizačními chorobami bude možné preventivně kladně působit ke omezení výskytu těchto chorob a celkově k zlepšení zdravotního stavu a výkonnosti a kvality života obyvatel.

CÍL

Cílem priority A platformy je výzkum a vývoj nových druhů potravin se zdravotním benefitem a funkčních potravin pro různé věkové kategorie populace, pro různé skupiny obyvatel se stále speciálnějšími požadavky na výživu, včetně produktů s preventivním vlivem na omezení výskytu některých civilizačních chorob. S tím souvisí výzkum a vývoj příslušných technologických postupů pro jejich výrobu s důrazem i na vývoj technologií pro získávání bioaktivních součástí potravin a potravinových surovin. Cílem musí být i testování těchto nových produktů včetně testování jejich zdravotních účinků.

Pro snazší orientaci spotřebitelů, ale i odborných pracovníků, je také cílem vytvoření průběžně aktualizované databáze vybraných produktů a jejich vybraných nutričních parametrů. Databáze bude každoročně doplňována informacemi o složení a kvalitě potravin na trhu, o vlastnostech složek potravin a potravinových surovin s možností ovlivnit zdraví konzumenta apod.

Cílem priority je i ve vhodných případech uplatnit výsledky výzkumu a vývoje, tj. nové receptury potravin, nebo technologie ve výrobě. Současně s tím komunikovat výsledky výzkumu a vývoje se správními orgány, školstvím, zdravotnictvím a veřejností obecně.

Jednací řád výboru, pracovní skupiny

Pracovní skupiny: